Kiana's Team Captain CGC, RN, SD

Varitek at 9 months of age. Varitek at 9 months of age.

Varitek at 9 months of age. Varitek at 9 months of age.

My 2 boys! My 2 boys!

My two boys, Varitek & Dug. Varitek at 7 weeks of age.

Varitek at 5 weeks of age. Varitek at 4 weeks of age.

Varitek at 3 weeks of age. Varitek at 2 weeks of age.

Varitek at 1 week old. Varitek at 1 day old.

  <<BACK