Kiana's Power When You Need It SD
"Oliver"


Info
~ Photos

 

Jedeye Dean Winchester of Kelim
gray& white
Jedeye Orville of Manitou Jedeye Einstein of Manitou Cadfael of Jedeye
Fiona of Jedeye
Jedeye Karhu of Manitou Naoki of Jedeye
Shjegge Mann's Belle
Jedeye Janis of Manitou Shjegge Mann's Malcom Shjegge Mann's Coal
Shjegge Mann's Peggy Sue
Jedeye Chime Of Manitou Nokita Bodo Of Jedeye
Muffin But Trouble Of Jedeye
Kiana's Carrigan Mountain SD
red & white
Kiana's Heat Lightning CGC, RN, TKN, SDO
gray& white
Northome Viktor SDO
gray & white
Kodiak's Skip At Northome SD
agouti
Northomes Cloud SD
gray & white
CAN CH Kiana's Khocolate Kiss CGC,TT,RE,WPD,WLD,SDO, RATI, RATN
red & white
Pair-A-Dice's Black Phantom
black & white
Kiana's Kopper Kyia CGC, WPD, WLD, SD
red & white

Kiana's Enchantress CGCA, RA, SDO, RATI, CD, TKN, FDC, TT
gray & white

Northomes Maniac SDO
black with white feet
Northomes Only
gray & white
Northomes Riot
black with white feet
CAN CH Kiana's Khocolate Kiss CGC,TT,RE,WPD,WLD,SDO, RATI, RATN
red & white
Pair-A-Dice's Black Phantom
black & white
Kiana's Kopper Kyia CGC, WPD, WLD, SD
red & white